Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янського району на 2023 рік
опубліковано 30 листопада 2022 року о 10:20

ЗАЯВА про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми соціально-економічного та культурного розвитку Камянського району на 2023 рік


 • Замовник стратегічної екологічної оцінки

Відділ економіки та агропромислового розвитку Кам’янської районної державної адміністрації (далі - Відділ).


 • Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янського району на 2023 рік (далі - Програма) є документом державного планування місцевого рівня та, відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», підлягає проведенню стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО).

Головною метою Програми є створення умов для динамічного, збалансованого економічного зростання на основі поліпшення бізнес-клімату та інвестиційної привабливості району, для стимулювання інноваційного розвитку регіону на основі смарт-спеціалізації, для збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, що, у свою чергу, сприятиме забезпеченню належного функціонування інженерно-транспортної і комунальної інфраструктури, поліпшенню екологічної ситуації, підвищенню доступності та якості широкого спектра соціальних послуг, зростанню добробуту населення району.

Стратегічні цілі Програми:

 • посилення економічної конкурентоспроможності району;
 • екологічна та енергетична безпека;
 • інноваційний розвиток регіону на основі смарт-спеціалізації;
 • забезпечення якісних умов життя;
 • розвиток людського потенціалу.

Програма розроблена згідно з вимогами Конституції України, на підставі законів України ““Про місцеві державні адміністрації” та “Про правовий режим воєнного стану”, указами Президента України від
24 лютого 2022 року № 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, від 12 серпня 2022 року № 573/2022 “Про продовження строку дії воєнного стану в України”, затвердженого Законом України “Про затвердження Указу Президента України “Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 “Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету” (із змінами) та від 11 березня 2022 року № 252 “Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану” (із змінами), з урахуванням завдань інших документів державного планування, а саме:

 • Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30.09.2019 № 722);
 • Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
 • від 05.08.2020 № 695;
 • Державної програми стимулювання економіки для подолання негативних наслідків, спричинених обмежувальними заходами щодо запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СоV-2, на 2020-2022 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 534;
 • Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586;
 • Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VІІ;
 • Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року на 2021 - 2023 роки, затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VІІ.


Програма базується на аналізі основних показників і тенденцій соціально-економічного розвитку області у 2022 році та визначає мету, завдання та заходи економічного та соціального розвитку району на 2023 рік, виконання яких передбачає координацію спільних дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у співпраці з представниками бізнесу, науки та громадських організацій задля втілення єдиної державної регіональної політики розвитку області.

Основним інструментом реалізації завдань Програми є виконання заходів районних цільових програм, розробка, затвердження та внесення змін до яких проводитиметься виключно з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України та чинних законодавчих і нормативно-правових актів.

Фінансування пріоритетних напрямів, у тому числі через місцеві цільові програми, здійснюватиметься з урахуванням реальних можливостей відповідних місцевих бюджетів, а також виділених фінансових ресурсів державного бюджету, приватних інвестицій, кредитних ресурсів та технічної допомоги міжнародних організацій.

 • Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Відповідно до частини першої статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янського району на 2023 рік охоплює основні види господарської діяльності: промисловий та агропромисловий комплекси, транспортне та дорожнє господарство, інвестиційну, будівельну та містобудівну діяльність, енергоефективність, житлово-комунальне господарство, освіту, охорону здоров’я, фізичну культуру та спорт, культуру і туризм, екологічну безпеку.

Головними екологічними проблемами, які мають відношення до Програми є: захист атмосферного повітря; необхідність відновлення та модернізація головних споруд та мереж інженерної інфраструктури (централізоване водопостачання та водовідведення), збереження природних рослинних ресурсів та забезпечення необхідною площею зелених насаджень загального користування.

Стратегічна екологічна оцінка Програми дає можливість зосередитися на всебічному аналізі можливого впливу планованої діяльності на довкілля та використовувати результати цього аналізу для запобігання або пом’якшення екологічних наслідків в процесі стратегічного планування.

Метою СЕО є забезпечення високого рівня охорони довкілля та сприяння інтеграції екологічних факторів.

За кожним розділом Програми визначені завдання і заходи, серед яких можуть бути проєкти, які, відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проєктів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.


 • Ймовірні наслідки:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки реалізації Програми, зокрема, мають бути оцінені ймовірні наслідки:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Реалізація заходів Програми може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як атмосферне повітря, ґрунти та земельні ресурси, водні ресурси, ландшафт, біорізноманіття та відходи.

Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та ризиків реалізації заходів, прийнятих у Програмі, на окремі компоненти довкілля (ґрунти, поверхневі та підземні водні ресурси, атмосферне повітря, рослинний та тваринний світ), соціально-економічні умови розвитку території, а також на здоров’я населення.


 • б) для територій з природоохоронним статусом:

На території Кам’янського району налічується 22 об’єктів природно-заповідного фонду, у тому числі:

 • 6 об’єктів загальнодержавного значення – 5 заказників ( 2 ланшафтні, 2 лісові, 1 ботанічний) та 1памятка природи ботанічна;
 • 16 об’єктів місцевого значення, з них: 15 заказників ( 4 ланшафтні, 1 лісовий, 10 ботанічних) та 1 заповідне урочище.

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки необхідно оцінити ймовірні наслідки для цих територій.

 • в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки немає необхідності проводити дослідження транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення.

 • Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено

Зважаючи на комплексність рішень проєкту Програми, що обумовлюється необхідністю виконання стратегічних цілей Програми, здійснюється розгляд виправданих альтернатив планованих рішень. При впровадженні заходів Програми, у порівнянні із існуючим станом, очікується позитивний вплив на навколишнє природне середовище, у тому числі на здоров’я населення.

Найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованої Програми. Проте в процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки буде розглянута Альтернатива 1 - опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження Програми. Оцінку ефективності вказаної альтернативи буде відображено у Звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 • Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Для проведення стратегічної екологічної оцінки буде використана наступна інформація: доповіді про стан довкілля, статистична інформація, дані моніторингу стану довкілля, експертні оцінки, інша доступна інформація.

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи: аналіз тенденцій, оцінка ймовірних наслідків відповідно до контрольного переліку, експертний аналіз. Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення тощо.

 • Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством.

Згідно з Законом України “Про охорону навколишнього природного середовища” встановлено використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

раціонального й економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

здійснення заходів щодо запобігання забрудненню та виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

застосування біологічних, хімічних і інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища й безпеку здоров’я населення;

збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

здійснення заходів щодо збереження й невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Також будуть враховані заходи щодо раціонального використання природних ресурсів, збереження особливо цінних та унікальних природних комплексів і забезпечення екологічної безпеки, передбачені іншими законодавчими актами у сфері охорони довкілля.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров’я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”.

 • Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Звіт про стратегічну екологічну оцінку буде складено до затвердження документу державного планування згідно з вимогами статті 11 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” з наступною структурою:

 • зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;
 • характеристика поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);
 • зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативного впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;
 • опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;
 • заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;
 • обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);
 • заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
 • опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);
 • резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 • Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:
 • Зауваження та пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту Програми надаються до відділу економіки та агропромислового розвитку Кам’янської районної державної адміністрації (вул. Затишна, 3, м. Кам’янське Дніпропетровської області, 51909), електронна пошта: info@kam-rda.dp.gov.ua

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів з дати опублікування Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки.

Пропозиції та зауваження, подані після встановленого терміну, не розглядаються

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux