Програма соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янського району на 2023 рік
опубліковано 14 грудня 2022 року о 14:29

Додаток 1

до розпорядження начальника районної військової адміністрації

23.11.2022 № Р-161/22


ПРОЄКТ 

ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ КАМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2023 РІК

м. Кам’янське

2022 рік

2

Продовження додатка 1

 

ВСТУП


Програму соціально-економічного та культурного розвитку Кам’янського району на 2023 рік (далі – Програма) розроблено відділом економіки та агропромислового розвитку райдержадміністрації за участю структурних підрозділів райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Програма розроблена згідно з вимогами Конституції України, на підставі законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про стратегічну екологічну оцінку», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо засад державної регіональної політики та політики відновлення регіонів і територій», постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проектів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами), з урахуванням завдань інших документів державного планування, а саме:

Цілей сталого розвитку України до 2030 року (Указ Президента України від 30.09.2019 № 722/2019);

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695;

Основних макропоказників економічного і соціального розвитку України та окремих кількісних припущень до прогнозних розрахунків на 2022-2023 роки, надісланих листом Міністерства економіки України від 14.10.2012 № 3031-07/700055-06;

Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року, затвердженої рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VIІ;

Плану реалізації Стратегії регіонального розвитку Дніпропетровської області на період до 2027 року на 2021 – 2023 роки, затвердженого рішенням Дніпропетровської обласної ради від 07.08.2020 № 624-24/VIІ.

Враховуючи умови воєнного стану в Україні, Програма базується на аналізі основних показників і тенденцій соціально-економічного розвитку району у 2022 році та визначає мету, завдання та заходи економічного та соціального розвитку району на 2023 рік, виконання яких передбачає координацію спільних дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у співпраці з представниками бізнесу, науки та громадських організацій задля втілення єдиної державної регіональної політики розвитку району.3

Продовження додатка 1


У зв’язку з військовою агресією росії проти України, відповідно до Закону України «Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни», у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, органи державної статистики призупинили оприлюднення більшості статистичної інформації, тому аналіз соціально-економічного становища здійснено на основі наявних оперативних даних.

Програма визначає цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку Кам’янського району на 2023 рік, заходи та завдання для розвитку галузі (сфери діяльності), які відповідають основним стратегічним напрямам розвитку і заходам районних програм.

Прогнозні розрахунки та заходи Програми розроблені на основі аналізу поточної соціально-економічної ситуації у господарському комплексі району, з урахуванням тенденцій останніх місяців, пропозицій провідних підприємств базових галузей економіки, органів місцевого самоврядування.

Фінансування заходів Програми у 2023 році здійснюватиметься за рахунок різних джерел фінансування: бюджетних коштів, кредитних ресурсів, власних коштів господарюючих суб’єктів, грантів, міжнародної технічної допомоги, доходів від надання платних послуг бюджетними установами, благодійної, гуманітарної, спонсорської допомоги та інших джерел не заборонених чинним законодавством.

 

ГОЛОВНА МЕТА ТА ПРИОРІТЕТИ НА 2023 РІК

 

Головна мета: забезпечення оптимального балансу інтересів держави, місцевих органів влади та самоврядування, відновлення економічного зростання на базі інвестиційної складової, що стане базовою передумовою для розв’язання соціально-економічних проблем, підвищення добробуту та якості життя населення.

Головними пріоритетами в роботі райдержадміністрації, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо соціально-економічного розвитку району на 2023 рік визначено:

формування конкурентоспроможної та життєздатної економіки;

енергоефективність та розвиток альтернативної енергетики;

формування сприятливого інвестиційного іміджу району;

розв’язання екологічних проблем району;

забезпечення належних умов проживання населення району;

підвищення якості соціальних послуг;

підвищення якості загальної середньої освіти;

модернізація системи охорони здоров’я;

створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей;

забезпечення розвитку культури та культурного розмаїття;

4

Продовження додатка 1


соціальне відродження села та підвищення доходів селян, створення умов для розвитку аграрного сектору;

публічність і прозорість діяльності місцевих органів влади.


2. ЗМЕНШЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСБАЛАНСІВ

 

2.1. Регуляторна політика та розвиток підприємництва


Головна мета: підвищення конкурентоспроможності продукції малих та середніх підприємств і розширення ринків її збуту, створення сприятливих умов для відкриття, ведення і зростання підприємництва шляхом консолідації зусиль усіх заінтересованих сторін, що забезпечить соціально-економічний розвиток району та підвищить рівень життя населення.

Завдання та заходи:

забезпечення інформаційно-консультаційної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва;

сприяння підвищенню конкурентоспроможності продукції місцевих виробників та їх експортного потенціалу;

сприяння адаптації та стимулюванню підприємств до експорту продукції в країни ЄС в рамках дії Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС;

сприяння розвитку та підтримці нових видів діяльності малого і середнього підприємництва;

залучення міжнародної донорської допомоги для підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва;

залучення молоді до підприємницької діяльності, розвиток малого і середнього бізнесу в сільській місцевості.

Заходи підтримки малого та середнього бізнесу району спрямовані на створення нових робочих місць, зростання валового внутрішнього продукту. Оскільки зараз дуже важливо, щоб більшість підприємств, організацій та компаній могли продовжити свою роботу там, де безпека це дозволяє.

Активізація роботи бізнесу - ключовий фактор посилення економічної стійкості держави, а отже, і її здатності ефективно протистояти агресору. Саме тому для підтримки підприємців діють різноманітні ініціативи як на державному так і на регіональних рівнях.

Критерії досягнення: збільшення валового внутрішнього продукту району; підвищення зайнятості населення; поліпшення бізнес-клімату; збільшення кількості суб’єктів господарювання.

Джерела фінансування: власні коштів господарюючих суб’єктів, кошти бюджетів усіх рівнів та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

У 2022 році кількість промислових підприємств (великих і середніх) склала 68 од.;

кількість малих підприємств - 1906,0 од.;

5

Продовження додатка 1


кількість середніх підприємств - 143,0 од.;

кількість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб – 15372,0 од.

 

2.2. Надання адміністративних послуг 

 

Актуальні питання: Впровадження напрямків у сфері надання адміністративних послуг, реалізації комплексних заходів для створення належних умов при отриманні адміністративних послуг у Кам’янському районі.

ЦНАП - це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

За 2022 рік у Кам’янському районі:

розширено дієву мережу ЦНАП району, посилено її інституційну спроможність: створено сучасні центри європейського зразка з відкритим простором та комфортними умовами перебування для суб’єктів звернень (відкрито 1 новий ЦНАП у Верхівцевській міській територіальній громаді);

збільшена кількість мобільних офісів (автоматизованого робочого міста адміністратора) в Кам’янській міській територіальній громаді;

задоволено потреби мешканців району в найбільш затребуваних адміністративних послугах. Місце ЦНАП позиціоновано у суспільстві як єдине місце для отримання всіх послуг (збільшено кількість наданих послуг на 30%);

розширено перелік надання адміністративних послуг для задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб та осіб постраждалих в наслідок агресії росії.

Головна мета: створення зручних і доступних умов для отримання громадянами – фізичними та юридичними особами, адміністративних послуг, забезпечення доступності та покращення якості надання адміністративних послуг із застосуванням європейських практик обслуговування.

Завдання та заходи:

організація нових територіальних підрозділів і віддалених робочих місць адміністраторів ЦНАП в територіальних громадах району, активне поширення практики виїзних мобільних офісів (за допомогою мобільного автоматизованого робочого місяця адміністратора ЦНАП) для якісного обслуговування мешканців району, зокрема з сільських територій;

забезпечення належних матеріально-технічних умов у ЦНАП для комфортного перебування осіб з інвалідністю та відвідувачів з дітьми;

розширення спектру найзатребуваніших серед населення послуг у ЦНАП, у тому числі з питань державної реєстрації актів цивільного стану, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, соціальних та пенсійних послуг тощо;


6

Продовження додатка 1


збільшення кількості ЦНАП у регіоні, що надають адміністративні послуги з оформлення й видачі біометричних паспортних документів, забезпечення ЦНАП зчитувачами інформації з паспорта громадянина України у формі картки (ID-картки);

відпрацювання моделей послуг, у першу чергу з комплексних послуг та послуг «одним пакетом» за життєвими обставинами і бізнес-ситуаціями;

створення належної системи інформування громади про адміністративні послуги та роботу ЦНАП;

проведення масштабних інформаційних кампаній за участю засобів масової інформації для популяризації діяльності ЦНАП та пропагування користування електронними сервісами серед населення;

проведення конкурсів з підтримки інноваційних проектів у сфері надання адміністративних послуг.

Критерії досягнення:

Збільшення кількості:

запроваджених нових електронних сервісів у регіональних інформаційних системах;

запроваджених у ЦНАП послуг з оформлення й видачі біометричних паспортних документів, реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів, видачі (обміну) посвідчень водія тощо;

користувачів електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг.

Збільшено рівень інформованості населення району про щодо діяльності ЦНАП та їх переваг, сучасних електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг.

Джерела фінансування: обласний бюджет, місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством України.

У 2023 році заплановано відкриття Центру надання адміністративних послуг у Лихівській селищній територіальній громаді, очікується збільшення кількості наданих адміністративних послуг та консультацій на 20 % порівняно з аналогічним періодом у 2022 році. В П’ятихатській міський територіальний громаді заплановано забезпечення технічним обладнанням з видачі паспорта громадянина України форми ID картки та видачі біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон.


2.3. Розвиток інформаційного простору


 Актуальні питання: реалізація державної інформаційної політики на території району, налагодження конструктивної співпраці між органами виконавчої влади та засобами масової інформації, забезпечення відкритості і прозорості органів виконавчої влади, поліпшення інформування населення.


7

Продовження додатка 1


 Головна мета: створення належних умов для вільної та безперешкодної діяльності засобів масової інформації.

 Основні завдання: 

забезпечення:

інформаційно-роз’яснювальної роботи про військово-політичну ситуацію в країні та заходи безпеки щодо попередження терористичної загрози;

висвітлення важливих подій в Україні, Дніпропетровській області та Кам’янському районі в умовах воєнного стану;

інформування населення про роботу критичної інфраструктури, об’єктів життєзабезпечення тощо в умовах воєнного стану;

оприлюднення інформаційних матеріалів про гуманітарну ситуацію в Дніпропетровській області (зокрема, про роботу органів державної влади з переселенцями, пораненими військовими, родинами захисників, евакуацію людей тощо);

удосконалення інформування населення про соціальну підтримку мешканців району та тимчасово переміщених осіб, які знаходяться на території регіону;

інформування населення щодо основних напрямів державної політики та діяльності Кам’янської військової адміністрації в реаліях воєнного часу;

оприлюднення інформаційних матеріалів про воєнну та безпекову ситуацію, суспільно-політичні, економічні, соціальні, культурні, спортивні та інші події, що відбуваються в державі та Кам’янському районі;

інформування населення щодо соціально-економічної ситуації в районі в умовах воєнного стану;

оперативне висвітлення незапланованих подій (воєнні дії, надзвичайні пригоди, аварії, природні лиха, епідемії тощо) та реагування на них з боку влади;

сприяння:

реалізації державної інформаційної політики на території району, області через розміщення інформації, на всі інтернет-видання району, електронні та друковані засоби масової інформації.

Протягом 2022 року з дотриманням вимог указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій» проводилися наради, робочі зустрічі, ZOOM-конференції, урочисті заходи за участю керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, закладів району.

Усі заходи супроводжувалися розміщенням релізів на сайті районної військової адміністрації, широким висвітленням на офіційній сторінці Кам’нської районної військової адміністрації у facebook.


8

Продовження додатка 1


Структурними підрозділами райдержадміністрації щоденно готувалися та доводилася до інтернет - ресурсів району оперативна та достовірна інформація з питань діяльності районної військової адміністрації, а також актуальних питань державної інформаційної політики.

 Критерії досягнення:

стабілізація суспільно-політичної ситуації в регіоні;

стабілізація ситуації щодо профілактики захворювання на коронавірус шляхом здійснення масової вакцинації населення району;

посилення заходів безпеки на стратегічно важливих об’єктах;

готовність оперативно реагувати на можливі терористичні загрози;

успішне проведення призовних кампаній та контрактної служби;

допомога учасникам АТО/ООС та переселенцям;

підвищення обізнаності населення щодо реформ в Україні;

успішне впровадження проєкту „Велике будівництво”;

збільшення кількості наданих адміністративних послуг через інтернет;

здійснення енергоефективних заходів.


2.4. Інвестиційна діяльність


Головна мета: збільшення обсягу залучених інвестицій у розвиток економіки району для активізації економічної діяльності на території району та підвищення рівня конкурентоспроможності району.

Завдання та заходи: залучення міжнародних кредитних ресурсів для реалізації пріоритетних інфраструктурних інвестиційних проектів.

Також передбачається продовжити реалізацію інвестиційних проектів для створення комфортних умов проживання громадян, поліпшення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я для надання якісних послуг та створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей.

Для забезпечення виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку району, за умови отримання необхідного фінансового ресурсу, у тому числі коштів обласного бюджету розвитку, планується про продовження, а також про початок реалізацію інвестиційних проектів:

У рамках розвитку галузі «Освіта» планується освоєння коштів на загальну суму - 121950,346 тис. грн, із них: кошти державного бюджету - 39355,923 тис. грн, обласного - 67751,200 тис. грн, місцевого - 14843,223 тис. грн:

по Криничанській селищній територіальній громаді:

Реконструкція системи опалення та системи вентиляції «Комунальний заклад «Криничанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Вишенька» Криничанської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 26 смт. Кринички Дніпропетровської області»;


9

Продовження додатка 1


Капітальний ремонт «Комунальний заклад «Криничанський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 «Вишенька» Криничанської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 26 смт. Кринички Дніпропетровської області (утеплення фасадів, заміна вікон)»;

Капітальний ремонт вимощення будівлі КЗ Криничанський ДНЗ (ясла-садок) №2 «Вишенька» Криничанської селищної ради за адресою: вул. Центральна, 26 смт. Кринички Дніпропетровської області;

по Верхівцевській міській територіальній громаді:

Реконструкція комунального закладу Верхівцевський НВК «Середня загальноосвітня школа №1 - дошкільний навчальний заклад» Верхньодніпровської районної ради (II черга) (у т.ч. ПКД);

Капітальний ремонт будівель (утеплення фасадів) КЗ «Верхівцевська СЗШ №2 І-ІІІ ст.» за адресою: вул. Зелена, 3 м. Верхівцеве, Дніпропетровська область;

Капітальний ремонт будівель (утеплення фасадів) «Дошкільний підрозділ Верхівцевського ліцею №1 Верхівцевської міської ради» за адресою: вул. Садова, 22, м. Верхівцеве, Дніпропетровська область;

Капітальний ремонт будівель (утеплення фасадів) КЗ Верхівцевський заклад дошкільної освіти «Теремок» Верхівцевської міської ради за адресою: 1-й провул. Соборної, 4, м. Верхівцеве, Дніпропетровська область;

по Саксаганській сільській територіальній громаді:

Капітальний ремонт (утеплення фасадів) Вільнівської філії I-II ст. КЗ «Саксаганська опорна ЗШ I-III ст. Саксаганської сільської ради» за адресою: вул. Нова, буд. 48, с. Вільне П’ятихатського району Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт КЗ «Саксаганська опорна ЗОШ І-ІІІ ступенів Саксаганської сільської ради» за адресою: вул. Соловйова, буд. 5а, с. Саксагань П’ятихатського району Дніпропетровської області. Коригування;

Капітальний ремонт благоустрою Саксаганської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Соловйова, буд.1, с. Саксагань Саксаганської сільської ради П’ятихатського району Дніпропетровської області;

по Лихівській селищній територіальній громаді:

Реконструкція покрівлі та будівництво котельні КЗ ДО «Журавлик» Лихівської селищної ради» за адресою: Дніпропетровська область, смт Лихівка, вул. Миру, 3;

Реконструкція адміністративних приміщень КЗ ДО «Журавлик» Лихівської селищної ради» для потреб центру надання адміністративних послуг за адресою: Дніпропетровська область, смт Лихівка, вул. Миру, 3;

по Верхньодніпровській міській територіальній громаді:

Реконструкція зовнішньої мережі теплопостачання та ІТП в КЗ «Дніпровська СЗБШ I-III ст.» ВМР у смт Дніпровськ по вул. Шкільна, 7;


10

Продовження додатка 1


Реконструкція зовнішньої мережі теплопостачання та ІТП в КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа №3 I-III ступенів» ВМР у м. Верхньодніпровськ по вул. Театральна, 20»;

Реконструкція зовнішньої мережі теплопостачання та ІТП в КЗ «Верхньодніпровська середня загальноосвітня школа №2 I-III ступенів» ВМР у м. Верхньодніпровськ по вул. Київська, 28»;

по Кам’янській територіальній громаді:

Реконструкція комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №20 ім. О.І.Стовби» Кам’янської міської ради за адресою: вул. Стовби, 2, м. Кам’янське» (в т.ч. ПВР);

Реконструкція окремо розташованої будівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Гімназія №11 - спеціалізована школа з поглибленим вивчанням іноземних мов І ступеня – дошкільний навчальний заклад «Еврика» Кам’янської міської ради за адресою: вул. 9 Травня, 18, м. Кам'янське;

Реконструкція комунального закладу «Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов І ступеня - колегіум №16» Кам’янської міської ради за адресою: просп. Тараса Шевченка, 8, м. Кам'янське;

Реконструкція будівель комунального закладу «Ліцей №1» Кам’янської міської ради за адресою: вул. Миколи Лисенка, 2а, м. Кам’янське (ПКД);

Капітальний ремонт покрівлі комунального закладу «Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітній навчальний заклад I-II ступенів - академічний ліцей №15» Кам'янської міської ради за адресою: м. Кам’янське, вул. 40 років Перемоги, 10. Коригування;

Капітальний ремонт будівлі «Комунальний заклад «Середня загальноосвітня школа №34» Кам’янської міської ради» за адресою: м. Кам’янське, вул. Дорожна, 22. Коригування;

Капітальний ремонт приміщень комунального закладу «Спеціальна школа «Гармонія» Кам’янської міської ради, розташованого за адресою: м. Кам’янське, вул. 9 Травня, буд.5 А (встановлення систем пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу);

Реконструкція будівель комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №5 ім. Г.Романової м. Кам’янське» Кам'янської міської ради за адресою просп. Свободи, 42 м. Кам’янське;

Реконструкція, благоустрій території комунального закладу «Середня загальноосвітня школа №40 м. Дніпродзерожинська» Дніпродзержинської міської ради, за адресою: пр. Наддніпрянський,3, м. Кам’янське;

Реконструкція будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 «Водограй» Кам’янської міської ради за адресою: вул. Гетьмана Сагайдачного (вул. Черняховського), б.15-А, м. Кам’янське;11

Продовження додатка 1


Реконструкція окремо розташованої будівлі Комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №23 «Дзвіночок» Кам'янської міської ради дошкільний заклад для дітей від 3 до 6 років за адресою: вул. Чорновола, 77;

Капітальний ремонт будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №39 «Ромашка» Кам’янської міської ради за адресою: м. Кам’янське, вул. Сурська 174-А» (в тому числі ПКД);

по Жовтоводській територіальній громаді:

Встановлення системи протипожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, та управління евакуюванням людей в Комунальному закладі загальної середньої освіти I-III ступенів №12 Жовтоводської міської ради, розташованого за адресою: 52200, м. Жовті Води, вул. Козацької Слави, 8 Дніпропетровської обл.;

Капітальний ремонт крівлі КЗПО Центр дитячої та юнацької творчості, вул. Маяковського, 59, м. Жовті Води, у тому числі ПКД;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗДО №4 «Калинка»;

Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗДО №15 «Барвінок»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗДО №12 «Колосочок»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) ліцею імені незалежності України;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗЗСО гімназія ім. Лесі Українки;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) гімназія №8;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) Центр дитячої та юнацької творчості (ЦДЮТ);

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗДО №35 «Кульбабка»;

Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗДО №21 «Сонечко»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗДО №15 «Барвінок»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗДО №28 «Дзвіночок»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗДО №29 «Білий лелека»;

Заміна вікон. КЗДО №29 «Білий лелека»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗДО №32 «Чебурашка»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗДО №21 «Сонечко»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) ліцей №3;

12

Продовження додатка 1


Ремонт спортивної зали. Гімназія №4;

Заміна вікон. Гімназія №4;

Заміна вікон будівлі КЗДО №18 «Ромашка»;

Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗДО №18 «Ромашка»;

Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗДО №30 «Червоненька квіточка»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗДО №30 «Червоненька квіточка»;

Капітальний ремонт покрівлі будівлі гімназії №8;

Капітальний ремонт. Заміна вікон КЗЗСО №3;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗЗСО «Дивосвіт». 2 корпус;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) КЗЗСО «Дивосвіт»;

Встановлення автоматичної протипожежної системи (АПС) Мар'янівська ЗСО;

Реконструкція системи газопостачання комунального закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №18 «Ромашка» Жовтоводської міської ради, вул. Першотравнева, буд. 11А, м. Жовті Води Дніпропетровської області.

У рамках галузі «Охорона здоров’я» планується освоєння коштів на загальну суму – 600361,090 тис. грн, із них: кошти державного бюджету – 306274,220 тис. грн, обласного – 6400,000 тис. грн, місцевого - 139205,134 тис. грн, інші - 148481,743 тис. грн:

по Вільногірській міській територіальній громаді:

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення робіт по об’єкту «Капітальний ремонт м’якої покрівлі двоповерхової будівлі КП «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, м. Вільногірськ, вул. ім. Ю.М.Устенка, 72»;

Перерахунок проектно-кошторисної документації та експертиза кошторисної частини робочого проекту «Система внутрішньої каналізації будівлі КП «Вільногірська центральна міська лікарня» Вільногірської міської ради Дніпропетровської області, м. Вільногірськ, вул. ім. Ю.М.Устенка, 72»;

по Верхівцевській міській територіальній громаді:

Виготовлення ПКД, проходження експертизи та проведення часткових робіт по капітальному ремонту опалення КНП «Верхівцевська міська лікарня» ВМР м. Верхівцеве Дніпропетровської обл., вул. Покровська, 2;

Виготовлення ПКД, проходження експертизи та проведення робіт по капітальному ремонту та утепленню КНП «Верхівцевська міська лікарня» ВМР м. Верхівцеве, Дніпропетровської обл., вул. Покровська, 2;

по Верхньодніпровській територіальній громаді:

Реконструкція зовнішньої мережі теплопостачання та теплової схеми котельні КП «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР по вул. Гагаріна, 16 в м. Верхньодніпровськ»;

13

Продовження додатка 1


Реконструкція системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) у підвальному приміщенні будівлі поліклініки КНП «ВЦПМСД» ВМР» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ , вул. Гагаріна,16»;

Реконструкція системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) у підвальному приміщенні хірургічного корпусу КП «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ , вул. Гагаріна,16»;

Реконструкція системи опалення із встановленням індивідуального теплового пункту (ІТП) у підвальному приміщенні терапевтичного корпусу КП «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР» за адресою: Дніпропетровська область, м. Верхньодніпровськ , вул. Гагаріна,16»;

Реконструкція мережі медичного киснепостачання в будівлі терапевтичного корпусу (літера К) Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради за адресою: 51600, м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 16а». Коригування;

Реконструкція додаткового влаштування електроживлення та приєднання до живильної електромережі (улаштування автоматичного перемикального комутаційного обладнання та підключення до джерела аварійного електроживлення для реанімаційного та хірургічного відділення) в будівлі хірургічного корпусу (літера Л) КП в м. Верхньодніпровську Дніпропетровської області;

Реконструкція лікарняного ліфта в «Хірургічному корпусі» КП «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР» м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, вул. Гагаріна 16а;

Реконструкція лікарняного ліфта в «Терапевтичному корпусі» КП «Верхньодніпровська ЦМЛ» ВМР» м. Верхньодніпровськ, Дніпропетровська область, вул. Гагаріна, 16;

по Кам’янській міській територіальній громаді:

Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м. Кам'янське, вул. В.Чорновола, 79а;

Капітальний ремонт покрівлі, сходових клітин та вхідної групи 4-х поверхової будівлі КНП КМР «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, вул. Колеусівська, 12;

Капітальний ремонт 3-го, 4-го поверхів 4-х поверхової будівлі КНП КМР «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, вул. Колеусівська, 12;

Реконструкція комплексу будівель Комунального некомерційного підприємства «Міська лікарня №9» за адресою: м. Кам'янське, просп. Аношкіна, 72;


14

Продовження додатка 1


Капітальний ремонт будівлі №7 (літера Б-2) диспансерного психіатричого відділення Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради «Міська лікарня №1», за адресою: м. Кам’янське, вул. Коваленка, 1;

Капітальний ремонт будівлі №3 (літера А-2) Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради «Міська лікарня №1» за адресою: м. Кам'янське, вул. Коваленка ,1;

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації Будівлі №2 (літера Г-1-2) Комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня №1» за адресою: м. Кам'янське, вул. Коваленка, 1;

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації Будівлі №3 (літера А-2) Комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня №1» за адресою: м. Кам'янське, вул. Коваленка, 1;

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації Будівлі №6 (літера Ч-2-3) Комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Міськалікарня №1» за адресою: м. Кам'янське, вул. Коваленка, 1»;

Капітальний ремонт системи пожежної сигналізації Будівлі №7 (літера Б-2) Комунального некомерційного підприємства Кам’янської міської ради «Міська лікарня №1» за адресою: м. Кам'янське, вул. Коваленка, 1»;

Капітальний ремонт Будівлі №2 (літера Г-1-2) Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради «Міська лікарня №1» за адресою, м. Кам'янське, вул. Коваленка, 1», в т.ч. виготовлення ПКД;

Капітальний ремонт Будівлі №6 (літера 4-2-3) де розміщено психіатричне відділення №5 (чоловіче), диспансерне психіатричне відділення та кабінет «Довіра» Комунального некомерційного підприємства Кам'янської міської ради «Міська лікарня №1» за адресою: м. Кам’янське, вул. Коваленка, 1», в т.ч. виготовлення ПКД;

Капітальний ремонт дитячого інфекційного відділення (блок Б,В) КНП КМР «Міська лікарня №7» за адресою: м. Кам'янське, вул. Сергія Слісаренка, 3»;

по Жовтоводській міській територіальній громаді:

Приведення відділення функціональної діагностики та відділення відновлювального лікування комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» у відповідність із сучасними вимогами;

Улаштування кабінету мокротиння. Капітальний ремонт приміщень на І та ІІ поверхах та елементів благоустрою двоповерхової будівлі центру первинної медицини за адресою: вул. Кропоткіна, 16-Е, м. Жовті Води;

Реконструкція будівлі центру первинної медицини, вул. Кропоткіна, 16 Е, м. Жовті Води, Кам'янський район, Дніпропетровська область;

Капітальний ремонт. Улаштування теплоізоляції фасадів та заміна віконних і дверних блоків будівлі поліклініки №1 за адресою: вул. Кропоткіна, 16, м. Жовті Води;


15

Продовження додатка 1


Капітальний ремонт. Улаштування теплоізоляції фасадів та заміна віконних блоків акушерського корпусу за адресою: вул. Кропоткіна, 16 м. Жовті Води;

Реконструкція будівлі дитячого соматичного відділення (дитяча соматична лікарня) за адресою: вул. Кропоткіна, 16, м. Жовті Води;

Реконструкція мережі медичного киснепостачання Комунального некомерційного підприємства «Жовтоводська міська лікарня» Жовтоводської міської ради за адресою: пров. Капітальний, буд.1, м. Жовті Води, Кам'янський район, Дніпропетровська область».

У рамках розвитку культури планується освоєння коштів на загальну суму - 33724,023 тис. грн, із них: кошти державного бюджету – 24128,530 тис. грн, обласного – 6 416,253, місцевого - 3179,240 тис. грн:

по Криничанській селищній територіальній громаді:

Капітальний ремонт будівлі районного будинку культури по вул. Центральна, 13 в смт Кринички;

по Божедарівській територіальній громаді:

Капітальний ремонт КЗ «Катеринопільський сільський будинок культури» (заміна вікон і дверей) за адресою: вул. Гагаріна,16-Б, с. Катеринопіль Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт КЗ «Болтишський сільський будинок культури» (заміна вікон та дверей) за адресою: вул. Ватутіна, 40-а, с. Болтишка Дніпропетровської області;

по Верхівцевській міській територіальній громаді:

Реконструкція Будинку культури за адресою: вул. Соборна, буд. 174, м. Верхівцеве, з облаштуванням прилеглої території;

по Саксаганській територіальній громаді:

Капітальний ремонт Саврівського сільського клубу по вул. Молодіжна, №2а, с. Савро;

Капітальний ремонт приміщення Чумаківського сільського клубу, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл.., с. Чумаки, вул. Центральна, 1;

Капітальний ремонт Саївського сільського будинку культури за адресою: Дніпропетровська область, с. Саївка, вул.Ценральна, 1а;

по Жовтоводській територіальній громаді:

Виконання робіт «Капітальний ремонт віконних блоків (заміна) в актовому залі КЗК «Жовтоводська музична школа» за адресою: вул. Козацької Слави (попередня назва вул. 50 років Комсомолу), 4, м. Жовті Води;

Виконання робіт за проєктом «Капітальний ремонт актового залу КЗК «Будинок культури «Родина»;

Встановлення систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, у МКЗК «Жовтоводська музична школа» за адресою: м. Жовті Води, вул. Козацької Слави, 4;


16

Продовження додатка 1


Виконання робіт по встановленню системи автоматичної адресної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу 4-го типу та управління евакуацією людей у КЗК «Палац Культури» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, площа Миру, 4. Технічне переоснащення.

У рамках розвитку спорту освоєння коштів на загальну суму - 365,506 тис. грн, із них: кошти місцевого бюджету - 365,506 тис. грн.

по Жовтоводській міській територіальній громаді:

Реконструкція системи газопостачання теплогенераторних КЗ ЦФЗН «Спорт для всіх»: м.Жовті Води, вул. Маяковського, 57.

У рамках галузі житлового будівництва планується освоєння коштів на загальну суму – 95000,0 тис. грн, із них: кошти державного бюджету – 42000,0 тис. грн, місцевого - 18000,0 тис. грн, інші - 35 000,0 тис. грн:

Планується ввести в дію 2,0 тис.м2.

по Кам’янській міській територіальній громаді:

Будівництво групи житлових будинків по бульвару Героїв у 5 мікрорайоні лівого берега м. Кам’янське Дніпропетровської області;

Реконструкція гуртожитку з фонду тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб за адресою: вул. Республіканська, 43, м. Кам'янське Дніпропетровської області;

Індивідуальне будівництво.

У рамках галузі водопостачання планується освоєння коштів на загальну суму – 191159,468 тис. грн, із них: кошти державного бюджету – 108797,837 тис. грн, обласний бюджет - 57828,400тис. грн, місцевого бюджету - 18053,165 тис. грн, інші - 6 480,066 тис. грн:

по Божедарівській селищна територіальній громаді:

Нове будівництво системи водопостачання населених пунктів Божедарівської селищної ради (смт Божедарівка, с. Олексіївка, с. Вільне), Дніпропетровської області;

по Верхівцевській міській територіальній громаді:

Реконструкція системи водопостачання селища Соколівка-1 Дніпропетровської області. Коригування. Проектні роботи та експертиза проекту;

Реконструкція системи водопостачання селища Соколівка-2 Дніпропетровської області. Коригування. Проектні роботи та експертиза проекту;

Виготовлення ПКД та проходження експертизи та вишукувальні роботи «Будівництво водопровідної мережі м. Верхівцеве, Дніпропетровської області»;

Виготовлення ПКД та проходження експертизи та вишукувальні роботи «Будівництво водопровідної мережі північної сторони м. Верхівцеве, Дніпропетровської області»;


17

Продовження додатка 1


по Вільногірській міській територіальній громаді:

Будівництво розвідувально - експлуатаційної артезіанської свердловини бюветного водопостачання зі східної сторони житлового будинку №30/21 по вул. ім. Ю.М. Устенка в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

Будівництво розвідувально - експлуатаційної артезіанської свердловини № 5 бюветного водопостачання з східної сторони від житлового будинку №6 по вул. Ентузіастів в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

Будівництво розвідувально - експлуатаційної артезіанської свердловини № 7 бюветного водопостачання з західної сторони від будівлі №12 по вул. Бульвар Миру в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

Будівництво розвідувально - експлуатаційної артезіанської свердловини № 4 бюветного водопостачання з східної сторони від будівлі №37а по вул. Леніна в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

Будівництво розвідувально - експлуатаційної артезіанської свердловини № 8 бюветного водопостачання з східної сторони від житлового будинку №48а по вул. Ленінського Комсомолу в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

Будівництво водозабору з свердловини в с. Доброгірське Верхньодніпровського району Дніпропетровської області, в районі вул. Садова, с. Доброгірське;

Технічне водопостачання с. Дмитрівка Дніпропетровської області (нове будівництво), с. Дмитрівка;

Будівництво водопроводу по вул. Ломоносова в с. Доброгірське Дніпропетровської області;

Будівництво водопроводу по вул. Доброгірська в с. Доброгірське Дніпропетровської області;

Будівництво водопроводу по вул. Лесі Українки в с. Доброгірське Дніпропетровської області;

Будівництво водопроводу по вул. Польова в с. Доброгірське Дніпропетровської області;

по Жовтоводській міській територіальній громаді:

Реконструкція насосної станції №1 та насосної станції ІІ підйому комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради»;

Реконструкція дренажно-розподільчої системи швидких однотопочних фільтрів насосно-фільтрувальної станції №4 комунального підприємства «Жовтоводський водоканал» Дніпропетровської обласної ради»;

Реконструкція каналізаційного колектору по вул. Кропоткіна, м. Жовті Води Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт приймального резервуару КНС «Південна»;

Капітальний ремонт греблі та аванкамер водоскиду НС №1 водосховища Іскрівське (виконання робіт по відновленню захисного шару бетону греблі та аванкамер водоскиду);

18

Продовження додатка 1


Виконання робіт по проекту «Будівництво другої нитки каналізаційного колектору від КНС «Західна» м. Жовті Води;

Будівництво водопроводу по вулиці Нова, м. Жовті Води;

Будівництво водогону від вулиці Потапова до ДП «Аграрний цех «Жовторічанський» м. Жовті Води;

по Затишнянській сільській територіальній громаді:

Будівництво водопровідної мережі села Затишне Кам'янського району Дніпропетровської області;

Будівництво водопровідної мережі села Лугове Кам'янського району Дніпропетровської області;

по Криничанській селищній територіальній громаді:

Нове будівництво магістрального водогону Кринички-Затишне-Гуляйполе, Дніпропетровської області. Коригування;

по Верхньодніпровській міській територіальній громаді:

Будівництво мережі водопостачання с. Пушкарівка Камянського району, Дніпропетровської області.

У рамках галузі каналізація (за винятком природоохоронних) планується освоєння коштів на загальну суму – 600,000 тис. грн, із них: кошти державного бюджету – 600,000 тис. грн:

по Криничанській селищній територіальній громаді:

Виготовлення ПКД по об’екту: «Будівництво системи каналізації в смт. Кринички» та будівництво системи каналізації в смт Кринички.

У рамках галузі теплопостачання планується освоєння коштів на загальну суму – 13683,439 тис. грн, із них: кошти обласний бюджет - 12683,439 тис. грн, інші - 1 000,000 тис. грн:

по Жовтоводській міській територіальній громаді:

Капітальний ремонт водогрійного котла ПТВМ-100 ст.№7 КП «Жовтоводськтепломережа» Жовтоводської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, м. Жовті Води, вул. Залізнична, 15.

У рамках галузі соціальний захист планується освоєння коштів на загальну суму – 13700,602 тис. грн, із них: кошти обласний бюджет - 13200,000 тис. грн, місцевий бюджет - 500,602 тис. грн;

по Жовтоводській міській територіальній громаді:

Влаштування дверного прорізу в приміщенні територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) м. Жовті Води за адресою: вул. Гагаріна, 35 (капітальний ремонт);

Встановлення автономного електричного опалення за адресою: вул. Гагаріна, 35;

Реконструкція приміщення за адресою: бульвар Свободи 42 під міський Центр надання адміністративних та соціальних послуг;


19

Продовження додатка 1


У рамках галузі інші галузі народного господарства планується освоєння коштів на загальну суму – 34898,000 тис. грн, із них: кошти державного бюджету - 31408,200 тис. грн, місцевий бюджет - 3489,800 тис. грн;

по Божедарівській селищній територіальній громаді:

Реконструкція покрівлі та утеплення адміністративної будівлі Божедарівської селищної ради за адресою: вул. Кооперативна, буд. 33, смт Божедарівка Дніпропетровської області;

по Верхівцевській міській територіальній громаді:

Виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи по об'єкту «Будівництво адміністративної будівлі ЦНАП за адресою: вул. Красна, 6, місто Верхівцеве, Кам'янського району, Дніпропетровської області»;

по Саксаганській сільській територіальній громаді:

Капітальний ремонт даху Грушуватської сільської ради по вул. Шевченка, 36 в с. Грушуватка;

У рамках галузі інші об’єкти житлово-комунального господарства планується освоєння коштів на загальну суму – 12987,2 тис. грн, із них кошти: місцевий бюджет - 12987,2 тис. грн:

по Камянській міській територіальній громаді:

Капітальний ремонт покрівель житлових будинків (0,9 тис.м2);

Капітальний ремонт ліфтів в житлових будинках (1 ліфт);

Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання та водовідведення житлових будинків (8 будинків);.

Капітальний ремонт фасадів житлових будинках (6 будинків).

У рамках галузі інші об’єкти комунального господарства (за винятком природоохоронних) планується освоєння коштів на загальну суму – 118620,391 тис. грн, із них: кошти державного бюджету - 76 207,880 тис. грн, місцевий бюджет - 39943,469 тис. грн, інші - 2 469,042 тис. грн:

по Божедарівській селищній територіальній громаді:

Будівництво підземного переходу під залізничними коліями по ст.Божедарівка Божедарівської селищної ради Дніпропетровської області;

по Верхівцевській міській територіальній громаді:

Реконструкція мережі зовнішнього освітлення вулиць селища Соколівка 1 Кам'янського району Дніпропетровської області;

по Вільногірській міській територіальній громаді:

Додаткове освітлення території громади (в тому числі розробка ПКД);

Будівництво спортивного майданчика з штучного покриття та парканом на території міста Вільногірськ Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг та тротуарів біля будинків по вул. ім. Ю.М.Устенка, 11, 13, 15; вул. ім. В.В.Варена, 28, 30, 30а; по вул. Центральній, 27, 29, 29а в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;


20

Продовження додатка 1


Реконструкція внутрішньоквартальних об'єктів благоустрою в районі будинків № 21, 23, 25 по вул. Жовтнева № 32 та по вул. Садова в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт тротуару по вул. Центральна від Бульвару Миру до житлового будинку № 47-49 в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт пішохідних зон та тротуарів по вул. Гагаріна від вул. Леніна до вул. Садова м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт пішохідних зон та тротуарів по вул. Гагаріна від вул. Ленінського Комсомолу до вул. Леніна в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

по Жовтоводській міській територіальній громаді:

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м. Жовті Води Дніпропетровської області ТП-10 (вул. Маяковського, вул. Спортивна, вул. Гвардійська, вул. Абрикосова, вул. Саксаганська, вул. Олімпійська, вул. Яворницького, пров. Межевий, пров. Удільний);

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів м. Жовті Води Дніпропетровської області ТП-7 (вул. Станіславського, вул. Воровського, вул. Маяковського, вул. Богуна, вул. Франка, вул. Волонтерська, пров. Бестужева, пров. Пожарського, пров. Радищева);

Реконструкція вуличного освітлення Жовтоводської міської територіальної громади ТП-42 (вул. Хмельницького, вул. Володарського, вул. Першотравнева, вул. Щаслива, вул. Садова, пров. Північний, пров. Сніжний);

Реконструкція вуличного освітлення Жовтоводської міської територіальної громади ТП-20 (пров. Привокзальний, вул. 8-го Березня, пров. Чехова, пров. Затишний, пров. Лермонтова);

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів Жовтоводської міської територіальної громади ТП-187 (пров. Жовтий, пров. Тургенєва, пров. Сонячний);

Реконструкція мереж зовнішнього освітлення віддалених районів Жовтоводської міської територіальної громади ТП-197 (вул. Маяковського, пров. Дубініна, пров. Урицького, пров. Сєрова, пров. Купріна);

Реконструкція вуличного освітлення Жовтоводської міської територіальної громади ТП-79 (вул. Богуна, пров. Вокзальний, пров. Західний, пров. Херсонеський, пров. Єдності, пров. Східний);

Реконструкція вуличного освітлення Жовтоводської міської територіальної громади ТП-76 (вул. Маяковського, вул. Кропоткіна, вул. Богуна, вул. З.Космодем`янської, вул. Волонтерська, пров. Московський, пров. Гастело, пров. Молодіжний, пров. Мирний);

Будівництво мереж зовнішнього освітлення село Мар'янівка Дніпропетровської області;


21

Продовження додатка 1


Реконструкція елементів благоустрою (мереж зовнішнього освітлення на тротуарній зоні) по бульвару Свободи, м. Жовті Води Дніпропетровської області;

по Криничанській селищній територіальній громаді:

Реконструкція зовнішнього освітлення в смт Аули Дніпропетровської області;

по Кам’янській міській територіальній громаді:

Реконструкція лівобережної спортивно-культурної зони відпочинку, розташованої за адресою: проспект Наддніпрянський, м. Кам’янське Дніпропетровська область;

Будівництво будівлі Центру безпеки (пожежного депо) по бульв. Незалежності у м. Кам'янське Дніпропетровської області (в т.ч. ПКД);

Реконструкція транспортного вузла на перехресті просп. Аношкіна та просп. Тараса Шевченка в м. Кам’янському Дніпропетровської області;

по Верхньодніпровській міській територіальній громаді:

Будівництво комплексної системи відеоспостереження Верхньодніпровської міської територіальної громади;

Технічне переоснащення (відновлення елементів благоустрою) зовнішнього освітлення вул. Жуківка, вул. Зарічна в с. Заріччя Дніпропетровської області;

Технічне переоснащення (відновлення елементів благоустрою) зовнішнього освітлення вул. Водяна, вул. Грибоєдова, вул. Дорожна, частини вул. Маліновського, частини вул. Шевченка в смт Новомиколаївка Дніпропетровської області;

У рамках галузі дороги планується освоєння коштів на загальну суму – 202761,365 тис. грн, із них: кошти обласний бюджет - 98952,763 тис. грн, місцевий бюджет - 103 808,602 тис. грн;

по Божедарівській селищній територіальній громаді:

Капітальний ремонт дорожнього покриття в с. Катеринопіль Дніпропетровської області;

по Вільногірській міській територіальній громаді:

Капітальний ремонт вулиці ім. Ю.М. Устенка, в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт покриття проїзної частини вул. Гоголя в м. Вільногірськ Дніпропетровської області;

по Жовтоводській міській територіальній громаді:

Капітальний ремонт елементів благоустрою частини вул. Кропоткіна, м. Жовті Води Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт елементів благоустрою вул. Козацької Слави, м. Жовті Води Дніпропетровської області;

Будівництво світлофорного об'єкту вул. Гагаріна - вул. Франка;

Будівництво світлофорного об'єкту вул. І.Богуна - вул. Франка;

22

Продовження додатка 1


Реконструкція мосту через р. Жовта при виїзді з міста Жовті Води на місто П'ятихатки (виготовлення ПКД, проведення експертизи);

по Затишнянській сільській територіальній громаді:

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Робочча та вул. Южна с. Затишне Кам'янського району Дніпропетровської області;

по Кам’янській міській територіальній громаді:

Капітальний ремонт дорожнього покриття мостового переходу через р. Дніпро в м. Кам’янське;

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Прикордонної в м. Кам’янське;

Капітальний ремонт дорожнього покриття по просп. Аношкіна від просп. Свободи до просп. Т.Шевченка у м. Кам’янському;

Капітальний ремонт дорожнього покриття по просп. Гімназичний від просп. Свободи до вул. Макіївської, включаючи транспортну розв’язку «Вовче горло» у м. Кам’янському;

Капітальний ремонт дорожнього покриття по просп. Тараса Шевченка у м. Кам’янському;

Капітальний ремонт частини дорожнього покриття по просп. Свободи від просп. Т.Шевченка до Привокзальної площі у м. Кам'янському;

по Криничанській селищній територіальній громаді:

Капітальний ремонт дороги по вулиці Гагаріна, с. Українка Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці та провулку Грушевського Михайла в смт Кринички Криничанського району Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт дорожнього покриття з заміною мереж водопостачання по вул. Чернечанській в с. Чернече Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Заводської в смт Кринички Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт дороги по вулиці Миру в селі Маломихайлівка Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт дороги по вул. Л.Українки, с. Шмакове Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт дороги по вулиці Центральній в селі Маломихайлівка Дніпропетровської області;

по Саксаганській сільській територіальній громаді:

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Робоча в с. Нерудсталь;

Капітальний ремонт дороги вул. Лісна с. Саксагань Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Калініна в с. Вільне;

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Молодіжна в с. Савро;


23

Продовження додатка 1


Капітальний ремонт дорожнього покриття пров. Привокзальний в с. Савро та вул. Нова с. Вільне;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Калинова с. Саксагань Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці 40 років Перемоги с. Саксагань Саксаганської сільської ради П’ятихатського району Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини пров. Вільний с. Саксагань Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Нова с. Чумаки Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Садова с. Чумаки Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Шевченка с. Чумаки Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Миру с. Чумаки Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Молодіжна с. Грушуватка Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Нікіфорова с. Красноіванівка Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Учительська с. Нерудсталь Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт проїжджої частини вулиці Миру с. Чигринівка Саксаганської сільської ради Дніпропетровської області;

Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Українська в с. Саксагань.


2.5. Зовнішньоекономічна діяльність

 

Актуальні питання: недостатній рівень розвитку транспортної інфраструктури, високий рівень екологічного навантаження, низький рівень самоінвестування підприємств району.

 Головна мета:  збільшення обсягів інвестицій у розвиток інфраструктури та подолання екологічних проблем, модернізація підприємств, збереження позитивного міжнародного іміджу району шляхом презентації пріоритетних напрямів розвитку регіону, збільшення присутності продукції підприємств району, його інвестиційної привабливості та науково-технічного потенціалу на регіональних і міжнародних виставках та ярмарках.

 Завдання та заходи:

стимулювання розвитку економіки району шляхом презентації виробничих можливостей, агропромислового комплексу, науково-технічного та туристичного потенціалу на національних і міжнародних виставках та

24

Продовження додатка 1


ярмарках; залучення суб’єктів господарювання до участі в міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах;

координації діяльності органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у сфері виставково-ярмаркової діяльності;

фінансової підтримки виставкових заходів з боку органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;

збільшення присутності продукції підприємств району на зовнішніх ринках шляхом: використання інструментів виставково-конгресної сфери для представлення науково-технічних надбань, витворів прикладних мистецтв та досягнень району у промисловості, сільському господарстві, туризмі; оптимізації перевезень через розвиток транспортної інфраструктури; екологізації підприємств промисловості та агропромислового комплексу району;

організації участі підприємств району в найбільш знакових міжнародних та загальнодержавних заходах, серед них – Дніпровський економічний форум DEF’2023 у Дніпропетровській області;

 • реалізація державної політики у сфері зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності, розвиток експертної діяльності;
 • зміни традиційних ринків збуту, продовження просування продукції підприємств-виробників на нові перспективні ринки ЄС, Азії та інших країн світу.
 • Критерії досягнення: активізація виставкової діяльності; збільшення участі підприємств та організацій району в міжнародних та національних виставково-ярмаркових заходах, активна зовнішньоекономічна діяльність підприємств.

Обсяги зовнішньоторговельного обороту товарів та послуг складуть:

Експорт товарів 945,2 млн.дол. США,

Імпотр товарів 172,09 млн.дол. США.

Джерела фінансування: власні кошти підприємств.


2.6. Промисловий комплекс

 

Війна в Україні кардинально змінила ситуацію в промисловому виробництві. Переважна частина промислових підприємств району працює із суттєвим зменшенням потужностей.

Труднощі з логістикою, звуження можливості експорту та імпорту, падіння попиту на продукцію, несприятлива цінова кон’юнктура на зовнішніх ринках, наявність складнощів з постачанням сировини, висока собівартість виробництва, зростання цін на вантажні залізничні перевезення та високі ціни на енергоносії, значні курсові коливання – всі ці фактори негативно впливають на можливість здійснення виробничої діяльності та експортно-імпортних операцій підприємствами-виробниками промислового комплексу району.

25

Продовження додатка 1


Перспектива розвитку промислового виробництва району у 2023 році прямо залежатиме від закінчення бойових дій в нашій країні.

Саме у цьому випадку буде можливе розв’язання логістичних питань, які дуже гостро постали перед підприємствами, перш за все, гірничо-металургійного комплексу району.

Також стане можливим відновлення низки хімічних виробництв, які наразі знаходяться у вимушеному простої через необхідність дотримання безпеки виробництва.

На перспективах розвитку промислового комплексу району негативно позначається високий ступінь зносу основних виробничих фондів, необхідність суттєвого вдосконалення існуючого технічного і технологічного рівнів промислового виробництва, які призводять до значної енергетичної, матеріальної та трудової ємності виробництва. Саме значна складова таких витрат у собівартості кінцевої промислової продукції є одним з основних факторів, який гальмує підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції та розширення ринків її збуту.

Головна мета: підтримка інтересів національного товаровиробника і підвищення конкурентоспроможності продукції промислових підприємств району.

Завдання та заходи:

зростання обсягів виробництва шляхом прискорення процесу модернізації та реконструкції діючого виробництва;

освоєння випуску продукції з високою часткою доданої вартості;

упровадження у виробництвах процесів імпортозаміщення з метою розширення попиту вітчизняних товарів на внутрішньому ринку держави;

запровадження енергозберігаючих технологій та системного заощадження паливно-енергетичних ресурсів.

Критерії досягнення: зростання обсягів виробництва та підвищення її конкурентоспроможності.

Обсяги реалізованої продукції промисловості у діючих цінах підприємств у 2023 році складуть: 62 млрд. 626,6 млн. грн.

Із них основні:

добувна промисловість і розроблення кар’єрів – 5128,5 млн. грн,

переробна промисловість - 1174,2 млн. грн,

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 11082,0 млн. грн,

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів – 29789,0 млн. грн,

машинобудування – 779,0 млн. грн,

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 4022,5 млн. грн,

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції - 1190,2 млн. грн,

26

Продовження додатка 1


виробництво харчових продуктів - 1242,1 млн. грн,

виробництво коксу - 8089,1 млн. грн.

Джерела фінансування: власні та залучені кошти підприємств.

 

2.7. Демографічно-ресурсний розвиток


Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного й безпечного розвитку району та держави в цілому. Демографічна політика району в сучасних умовах повинна бути направлена на створення умов для поліпшення матеріального положення сімей з дітьми, розвитку системи соціального обслуговування сім’ї, збільшення видів послуг, що надаються сім’ї, зниження материнської і дитячої смертності, посилення профілактики захворювань.

Головна мета: поліпшення демографічної ситуації, якісних характеристик життя населення та гармонізації процесів його відтворення, стимулювання народжуваності, створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством, поліпшення здоров’я громадян шляхом створення умов для забезпечення доступної кваліфікованої медичної допомоги кожному громадянинові.

Завдання і заходи:

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно:

права на забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, інвалідів, учасників антитерористичної операції;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно прав на види державних допомог, що гарантує держава для громадян (та членів їх сімей);

права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

проведення підтримки багатодітних сімей шляхом надання пільг на житлово-комунальні послуги;

забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій громадян;

права на щомісячну допомогу внутрішньо - переміщеним особам на проживання;

права на компенсацію витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб;

забезпечення виплат:

одноразової винагороди жінкам, які відзначені почесним званням України «Мати-героїня»;

допомоги при народженні дитини;

компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

27

Продовження додатка 1


допомоги при усиновленні дитини;

допомоги дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням;

допомоги внутрішньо - переміщеним особам на проживання;

компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

Критерії досягнення:

забезпечення доступу до інформації стосовно права на забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни, інвалідів, учасників антитерористичної операції;

забезпечення безкоштовною інформаційно-роз’яснювальною допомогою сімей, які перебувають у зареєстрованому шлюбі;

забезпечення безкоштовного доступу до інформації щодо права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

забезпечення грошовою підтримкою осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення грошовою підтримкою сімей, в яких виховуються діти, шляхом призначення та виплатою:

допомоги при народженні дитини;

допомоги при усиновленні дитини;

забезпечення санаторно-курортним лікування із пільгової категорій громадян;

допомоги внутрішньо - переміщеним особам на проживання;

компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.

Джерела фінансування: державний бюджет, місцеві бюджети.


2.8. Зайнятість населення та ринок праці


Головна мета: здійснення заходів щодо регулювання процесів на ринку праці та сприяння продуктивній зайнятості населення, забезпечення надання якісних послуг з працевлаштування незайнятому населенню та безробітним, забезпечення індивідуального підходу у вирішенні проблем безробітних та роботодавців.

Завдання та заходи:

сприяння:

розширенню сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць;

підвищенню:

конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком старше 45 років шляхом отримання ваучера для проходження перепідготовки або підвищення кваліфікації;

28

Продовження додатка 1


професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення;

професійному навчанню безробітних, зокрема під замовлення роботодавців, з подальшим працевлаштуванням;

зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці.

Критерії досягнення:

забезпечення тимчасовою зайнятістю шляхом залучення до участі в оплачуваних громадських роботах;

працевлаштування за сприянням державної служби зайнятості;

охоплення професійною підготовкою.

Джерела фінансування: фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, місцеві бюджети.

 

2.9. Доходи населення та заробітна плата


Головна мета: забезпечення зростання доходів населення, сприяння зменшенню диференціації оплати праці, детінізація виплати заробітної плати, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, а також недопущення виникнення нової заборгованості з оплати праці.

Завдання та заходи:

виконання роботодавцями умов колективних договорів, генеральної угоди у частині оплати праці, недопущення необґрунтованого зменшення заробітної плати;

поступове погашення заборгованості із виплати заробітної плати за рахунок посилення ефективності роботи районної, та міських тимчасових комісії з питань погашення заборгованості із виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат для забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду України та запобігання випадкам неплатоспроможності;

забезпечення контролю за своєчасною і не нижчою за визначений державою мінімальний розмір оплатою праці.

Критерії досягнення: 

зростання середньомісячної заробітної плати до 14700 грн, (на 13 % порівняно з 2022 роком);

зростання фонду оплати праці на 11 % порівняно з 2022 роком;

поступове погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

 

2.10. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

 

Головна мета: забезпечення фінансової збалансованості та стабільності функціонування пенсійної системи регіону, підвищення рівня пенсійного забезпечення і виплат пенсій громадянам.

29

Продовження додатка 1


 Завдання та заходи:

забезпечення:

призначення, перерахунків та виплати пенсій відповідно до підвищених соціальних стандартів для осіб, які втратили працездатність, згідно із законом України про Державний бюджет на відповідний рік;

у повному обсязі поточного надходження коштів до бюджету Пенсійного фонду України та фінансування витрат на виплату пенсій і допомоги;

постійного контролю за дотриманням пенсійного законодавства, цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо змін у пенсійному законодавстві, нарахування та сплати страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, діяльності Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області в засобах масової інформації, на інформаційній сторінці вебпорталу Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області, соціальних мережах та інших місцях загального доступу;

спільної роботи з органами Державної виконавчої служби щодо погашення заборгованості до Пенсійного фонду України.

 Критерії досягнення:

підвищення середнього розміру пенсії на 13,3 % до 5300 грн;

100% наповнення бюджету Пенсійного фонду України;

своєчасна та в повному обсязі виплата призначених та перерахованих пенсій і допомоги пенсіонерам;

зменшення боргу зі сплати страхових внесків на 4,0 % .

Джерела фінансування: власні кошти Пенсійного фонду України, державний бюджет.

 

2.11. Соціальний захист населення

 

Головна мета: удосконалення надання якісних і доступних соціальних послуг, забезпечення якісного соціального рівня та якості життя, соціального захисту малозабезпечених, пільгових верств населення, учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, їх соціалізації та соціальної безпеки в суспільстві.

Завдання та заходи:

забезпечення:

своєчасності нарахування та проведення виплати допомоги сім’ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, малозабезпеченим сім’ям, а також контроль за призначенням та виплатою пенсій громадянам у порядку і розмірах, визначених законодавством;

надання соціальних послуг одиноким непрацездатним громадянам, інвалідам, малозабезпеченим верствам населення;

30

Продовження додатка 1


своєчасності нарахування та проведення виплати компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку і розмірах, визначених законодавством;

своєчасним санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій громадян;

своєчасності нарахування та виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій;

надання матеріальної допомоги найбільш вразливим верствам населення на підставі рішень відповідних комісій з питань надання допомоги окремим категоріям населення, створених місцевими органами виконавчої влади;

надання громадським організаціям інвалідів та ветеранів фінансової допомоги на проведення організаційних заходів відповідно до статутної діяльності;

проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи для внутрішньо переміщених осіб стосовно змін законодавства стосовно забезпечення їхніх прав і свобод.

Критерії досягнення:

збільшення виплат допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям. Протягом 2022 року виплачено допомоги на суму 310128,2 тис. грн;

збільшення виплат компенсацій та допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Протягом 2022 року виплачено компенсацій на суму 245,5 тис. грн;

впровадження нових соціальних послуг та інноваційних моделей соціальної роботи.

Джерела фінансування: державний бюджет, обласний та місцеві бюджети.

 

2.12. Податково-бюджетна діяльність


 Головна мета: запровадження дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини системи управління державними фінансами, забезпечення наповнюваності бюджетів шляхом створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, підвищення конкурентоспроможності виробництва, забезпечення економного і раціонального використання коштів, підвищення результативності бюджетних видатків.

 Основні заходи та завдання:

застосування заходів, спрямованих на подолання негативних явищ в економіці, пов’язаних із пандемією;

підвищення рівня бюджетної самостійності місцевих бюджетів;

31

Продовження додатка 1


підвищення мотивації до нарощування дохідної бази місцевих бюджетів;

здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних призначень із забезпеченням їх ефективного та раціонального використання;

нарощування доходів місцевих бюджетів відповідно до темпів зростання макроекономічних показників району;

легалізація тіньового сектору економіки, насамперед легалізація виплати заробітної плати та неформальної зайнятості;

мінімізація ризиків ухилення від сплати податків, недопущення зростання податкового боргу до місцевих бюджетів, встановлення об’єктивних критеріїв при наданні податкових пільг органами місцевого самоврядування в умовах розширення прав щодо самостійного прийняття ними рішень;

покращення співпраці органів місцевого самоврядування та органів податкової служби з виконаних планових показників дохідної частини місцевих бюджетів;

проведення роботи:

із суб’єктами господарювання, які мають значні валові доходи, але офіційно виплачують заробітну плату меншу або на рівні мінімальної заробітної плати;

з виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів;

з недопущення виникнення прострочених кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері.

 Критерії досягнення:

забезпечення виконання планових показників надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів району, обрахованих відповідно до норм чинних Податкового і Бюджетного кодексів України;

забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати заробітної плати та проведення розрахунків за спожиті енергоносії в установах та закладах, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів району.


2.13. Розвиток туристичної сфери

 

Головна мета: створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього туризму; формування позитивного іміджу Кам’янського району як привабливого для туризму, що стане вагомим чинником формування привабливого інвестиційного клімату для розвитку туристичної галузі, прискорення економічного зростання, підвищення якості життя населення, консолідації суспільства, підтримки зайнятості.


32

Продовження додатка 1

 

Завдання та заходи:

презентація туристичного потенціалу Кам’янського району на виставкових заходах різних рівнів, участь у форумах, конгресах, конференціях;

раціональне використання туристично-рекреаційного потенціалу району;

інформаційне забезпечення діяльності у галузі туризму шляхом поширення інформації про туристичні можливості району через мережу інтернет та виготовлення рекламної продукції;

сприяння реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на розвиток сфери туризму.

Критерії досягнення:

збільшення чисельності внутрішніх туристів та екскурсантів на 2 %;

збільшення кількості заходів туристичної спрямованості на 2 %;

збільшення кількості заходів, спрямованих на популяризацію туристичного потенціалу району.

Джерела фінансування: районний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством.

 

2.14. Транспорт, транспортна інфраструктура, зв’язок 


Головна мета: створення сучасної системи організації управління всіма видами пасажирського транспорту відповідно до потреб громадян, належних умов для розвитку міського та приміського транспорту, забезпечення стабільного та безпечного перевезення пасажирів, підвищення рівня екологічності та енергоефективності транспортних засобів, потреб економічного розвитку господарського комплексу й населення в перевезеннях вантажів, подальшого розвитку мережі Інтернет.

 Завдання та заходи:

здійснення комплексного дослідження ринку пасажирських перевезень та вивчення попиту населення у Кам’янському районі на приміські та міжміські автобусні маршрути загального користування;

збільшення кількості транспортних засобів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями;

надання якісних послуг з перевезення пасажирів і вантажів;

подальший розвиток IP-технологій, розвиток мережі швидкісного Інтернету (особливо у сільській місцевості).

Критерії досягнення:

зростання обсягів перевезень вантажів на 6,1 % (вантажообороту – на 12,1 %), пасажирів на 0,5 % (пасажирообороту – на 0,7 %);

розвиток (розгортання) бездротового доступу до мережі Інтернет у сільській місцевості.

Джерела фінансування: власні та залучені кошти підприємств, видатки з місцевих бюджетів.

33

Продовження додатка 1

 

3. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

 

3.1. Агропромисловий комплекс


Головна мета: створення сучасного агропромислового комплексу, який забезпечуватиме внутрішні потреби країни та регіону шляхом збільшення виробництва та підвищення якості продукції сільського господарства, нарощування експортного потенціалу, розвитку інфраструктури аграрного ринку.

Завдання та заходи:

сприяти:

збільшенню обсягів виробництва сільгосппродукції, зниженню її собівартості, зменшенню енергозалежності агропромислового комплексу;

впровадженню у виробництво сучасних наукових розробок, використання передової техніки, перспективних сортів та гібридів;

освоєнню іноземних інвестицій для будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури;

покращенню умов для заготівлі, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції у межах регіону;

розширенню асортименту експортованої продукції;

створенню нових робочих місць для підвищення якості та рівня життя сільського населення.

Критерії досягнення:

Виробництво валової продукції сільського господарства складе: 34496,4 млн. грн.

Зернових культур планується - 603,78 тис. тонн, у тому числі:

пшениці – 230,0 тис. тонн,

овес - 0,6 тис. тонн,

просо - 1,75 тис. тонн,

ячмінь - 135,0 тис. тонн,

горох - 4,3 тис. тонн,

жито - 1,1 тис. тонн,

кукурудза - 230,0 тис. тонн,

гречка - 0,28 тис. тонн,

просо - 1,75 тис. тонн,

сорго - 0,75 тис. тонн.

 Культури олійні планується - 207,5 тис. тонн, у тому числі:

соняшник - 152,0 тис. тонн,

ріпак – 54,0 тис. тонн,

соя – 1,5 тис. тонн.

Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій - 105,0 тис. тонн.

34

Продовження додатка 1


Валовий надій молока – 6,3 тис. тонн, яйця – 22,0 млн. штук.

Джерела фінансування: надання з державного бюджету кредитів фермерським господарствам, власні кошти підприємств, залучення іноземних інвестицій та вітчизняного капіталу.

 

3.2. Розвиток сфери послуг

 

Головна мета: забезпечення попиту населення району на різноманітні та якісні послуги шляхом підвищення рівня конкурентоспроможності суб’єктів сфери послуг; недопущення скорочення мережі підприємств побутових послуг і безпідставного зростання тарифів на послуги.

Завдання та заходи:

сприяння упровадженню нових видів послуг та забезпеченню розвитку інфраструктури побутового обслуговування, відкриттю сучасних об’єктів, створенню нових робочих місць, зокрема у новостворених об’єднаних територіальних громадах;

залучення громади до активної участі у визначенні пріоритетних напрямів зростання ринку послуг;

сприяння розвитку обслуговування населення в малих та віддалених населених пунктах, особливо сільських.

Критерії досягнення: забезпечення споживачів району різноманітними та високоякісними послугами; зростання обсягів реалізованих послуг.

Джерела фінансування: власні коштів господарюючих суб’єктів, кошти бюджетів усіх рівнів та інші джерела, не заборонені чинним законодавством.


4. ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА

 

4.1. Паливно-енергетичний комплекс та енергозбереження


Головна мета: формування умов для забезпечення енергетичної безпеки району за рахунок підвищення рівня енергоефективності та втілення заходів (проєктів) раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та промислово-господарському секторі, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та екологічно чистих видів палива в енергетичному балансі району.

Завдання та заходи:

забезпечення енергетичної безпеки району за рахунок підвищення енергоефективності економіки та розвитку відновлюваної енергетики;

введення в експлуатацію об’єктів альтернативної енергетики;

підвищення рівня енергоефективності будівель бюджетних установ;


35

Продовження додатка 1


впровадження заходів та проектів зі скорочення та заміщення споживання природного газу.

Критерії досягнення:

збільшення частки відновлюваних джерел енергії у виробництві теплової енергії;

збільшення частки електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії;

збільшення потужності введених в експлуатацію комерційних об’єктів відновлюваної енергетики, що працюють за зеленим тарифом;

збільшення потужності введених в експлуатацію об’єктів альтернативної енергетики, що виробляють теплову енергію;

збільшення кількості будівель бюджетних установ, на яких впроваджено систему енергетичного моніторингу використання енергоресурсів;

запровадження механізму енергосервісу в бюджетній сфері;

проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель бюджетних установ.

Джерела фінансування: власні кошти підприємств та кошти інвесторів.


4.2. Охорона навколишнього природного середовища


Головна мета: забезпечення екологічної безпеки шляхом запобігання й мінімізації негативного впливу людської діяльності на навколишнє природне середовище, раціональне використання і збереження природних ресурсів району.

Завдання та заходи: будівництво та реконструкція каналізаційних очисних споруд і мереж для підвищення надійності роботи систем життєзабезпечення в районі, благоустрою та озеленення, забезпечення екологічно - безпечного захоронення відходів, а саме:

У рамках галузі інші об’єкти комунального господарства (природоохоронні) планується освоєння коштів на загальну суму – 9227,100 тис. грн, із них: кошти обласний бюджет - 3000,000 тис. грн., місцевий бюджет - 6227,100 тис. грн:

по Верхівцевській міській територіальній громаді:

Реконструкція гідротехнічної водоскидної споруди в районі вулиць Соборна-Калинова м. Верхівцеве Дніпропетровської області;

по Жовтоводській міській територіальній громаді:

Виготовлення проектної документації на здійснення будівництва другої черги полігону твердих побутових відходів;

Будівництво другої черги полігону твердих побутових відходів з сортувальною лінією.

Критерії досягнення: реалізація заходів дозволить поліпшити стан навколишнього природного середовища та створити умови для безпечного

36

Продовження додатка 1


життя населення району, зберегти природні ландшафти, забезпечити збалансовану систему еколого-економічного природокористування, убезпечити збирання та перевезення твердих побутових відходів до місця їх складування, а також захистити від підтоплення житловий фонд міста Верхівцеве в період підняття рівня ґрунтових вод.

Джерела фінансування: виконання заходів буде здійснюватися за умови отримання необхідного фінансового ресурсу, у тому числі коштів фонду охорони навколишнього природного середовища обласного бюджету, коштів суб’єктів господарської діяльності та інших джерел не заборонених чинним законодавством.


4.3. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

 

Головна мета: забезпечення достатнього рівня безпеки населення, території району та ефективних дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

Завдання та заходи:

участь у створенні регіонального матеріального резерву Дніпропетровської області;

поповнення місцевого резерву, використаного під час ліквідації надзвичайних ситуацій (подій);

розвиток на території району єдиної системи запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та пожеж і ліквідації їх наслідків;

удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням техногенної та пожежної безпеки;

вдосконалення районної системи централізованого оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечення непрацюючого населення яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення засобами індивідуального захисту органів дихання;

поліпшення стану обладнання, захисних споруд, цивільного захисту;

поліпшення інформаційно-аналітичного забезпечення територіальних громад району, аварійно-рятувальних сил, чергово-диспетчерських служб підприємств, установ та організацій, населення з питань техногенної, пожежної і природної безпеки й реагування на надзвичайні ситуації;

пропаганда безпеки життєдіяльності населення, навчання громадян основам безпечної поведінки як в побуті, так і під час відпочинку через засоби масової інформації, проведення громадських заходів (навчань, тренувань), інші методи донесення інформації.

Критерії досягнення: створення безпечних умов життєдіяльності населення; забезпечення достатнього рівня безпеки території району;  ефективність дій щодо запобігання й реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру.

37

Продовження додатка 1


 Джерела фінансування: кошти районного бюджету та інші, не заборонені чинним законодавством.


4.4. Розвиток житлово-комунального господарства

 

 Головна мета: підвищення якості житлово-комунальних послуг шляхом реформування та розвитку житлово-комунального господарства району.

Завдання та заходи:

 забезпечення населення надійним та якісним водопостачанням, тепло-, газо- та енергопостачанням;

упровадження енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства району;

ремонт об’єктів житлового господарства;

забезпечення якісною питною водою всіх без винятку населених пунктів району, ремонт та розширення мережі існуючих водопроводів;

поліпшення стану доріг населених пунктів;

будівництво, реконструкція та ремонти об’єктів соціальної інфраструктури;

благоустрій та реалізація інфраструктурних проєктів, спрямованих на поліпшення екологічної ситуації в населених пунктах району, та створення максимального рівня комфорту та затишку для мешканців району;

реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів укриття, бомбосховищ, захисних споруд в установах, організаціях та підприємствах бюджетної сфери, багатоквартирних житлових будинків Кам’янського району.

Критерії досягнення:

 поточний ремонт інженерних внутрішньо-будинкових мереж теплопостачання, посилення внутрішньобудинкових електромереж житлових будинків та гуртожитків комунальної власності, капітальний ремонт покрівель, внутрішньобудинкових мереж тепло-, водопостачання та водовідведення житлових будинків та гуртожитків;

капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення;

технічне переоснащення (упровадження енергозберігаючих заходів) на підприємствах водопостачання району за рахунок обласного бюджету;

придбання сучасної спецтехніки для виконання робіт із санітарного очищення та благоустрою населених пунктів;

будівництво та реконструкція водопроводів для поліпшення якості послуг водопостачання та забезпечення послугами централізованого водопостачання мешканців району;

реконструкція, капітальний та поточний ремонт об’єктів укриття, бомбосховищ, захисних споруд для забезпечення цивільного захисту населення.


38

Продовження додатка 1


Планується у 2023 році:

проведення капітальних ремонтів тепломереж - 3,8 км на загальну суму – 10710,7 тис. грн;

підключення до централізованого водопостачання 31 населений пункт, проведення ремонтів систем водопостачання - 22,6 км та проведення ремонтів систем водовідведення 270 одиниць на загальну суму - 191159,468 тис. грн;

будівництва, реконструкції та ремонтів комунальних доріг у 2023 році на суму 202761,365 тис. грн.

висадження дерев та кущів, реконструкція зон відпочинку у населених пунктах району;

придбання сучасної спецтехніки для виконання робіт із санітарного очищення та благоустрою населених пунктів;

забезпечення своєчасної та в повному обсязі оплати житлово-комунальних послуг, погашення заборгованості за попередні періоди.

 Джерела фінансування: кошти бюджетів усіх рівнів, інші джерела, не заборонені законодавством.


5. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

 

5.1. Освіта

 

 Головна мета: формування доступної і якісної регіональної системи освіти і виховання, що відповідає вимогам суспільства, модернізація системи освіти району, підвищення якості надання освітніх послуг, створення умов для розвитку особистості, адаптації кожного громадянина до суспільства, побудованого на знаннях та активній участі у сферах соціального й економічного життя району та держави.

Завдання та заходи: 

забезпечення доступу дітей з особливими освітніми потребами до закладів освіти;

здійснення стовідсоткового підвезення учасників освітнього процесу у сільській місцевості до місця навчання та у зворотному напрямку;

забезпечення підручниками і посібниками учнів закладів загальної середньої освіти, що надходитимуть з державного бюджету;

оновлення навчально-комп’ютерних комплексів, оскільки всі заклади загальної середньої освіти використовують їх у освітньому процесі та підключені до мережі Інтернет;

розширення гуртків на базі закладів позашкільної освіти;

відкриття додаткових груп при діючих закладах дошкільної освіти та закладах загальної середньої освіти, що забезпечить рівний доступ дітей до якісної дошкільної освіти у районі.


39

Продовження додатка 1


 

Критерії досягнення: придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, які проживають у сільській місцевості; покращення матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти; збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освітою.

Джерела фінансування: державний бюджет, обласний бюджет, місцеві бюджети.


5.2. Охорона здоров’я

 

Головна мета: забезпечення доступності для пацієнтів послуг медичної допомоги як первинної, так і спеціалізованої відповідної якості, ефективного використання ресурсів галузі охорони здоров’я, поліпшення стану здоров’я населення, у першу чергу за рахунок зниження захворюваності та смертності від серцево-судинних захворювань, онкологічної патології та інших соціально обумовлених недугів, збереження репродуктивного здоров’я.

Завдання та заходи:

 надання медичної допомоги з метою задоволення запитів населення на послуги первинної медичної допомоги відповідної якості, повноти здійснення скринінгових досліджень на первинному рівні надання медичної допомоги;

оснащення збудованих та дооснащення існуючих амбулаторій центрів первинної медико-санітарної допомоги відповідно до табелю оснащення за рахунок субвенції з державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості;

підвищення кваліфікації спеціалістів за фахом «загальна практика – сімейна медицина», проведення тренінгів для медичних працівників первинного рівня;

інформованість пацієнтів з артеріальною гіпертензією та залучення їх до участі у лікуванні і моніторингу факторів ризику, у тому числі шляхом продуктивної діяльності шкіл здоров’я для пацієнтів з неінфекційними захворюваннями;

забезпечення моніторингу за станом виявлення серцево-судинних захворювань, лікування хворих відповідно до діючих стандартів та використання сучасних медичних технологій у лікуванні хворих на гострий інфаркт міокарда;

підвищення якості надання медичної допомоги шляхом використання нових клінічних протоколів (клінічних маршрутів пацієнтів) для надання медичної допомоги при різних нозологічних формах закладах охорони здоров’я району; забезпечення умов безпечного материнства, здорового дитинства та збереження репродуктивного здоров’я населення району;

запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових хвороб;


40

Продовження додатка 1


забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування
ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД;

вдосконалення системи охорони здоров’я району щодо викликів, пов’язаних з пандеміями, зокрема, протидія поширенню коронавірусної інфекції;

упровадження в діяльність закладів охорони здоров’я новітніх методик лікування, використання сучасної лікувально-діагностичної апаратури;

моделювання спроможної мережі перспективних закладів охорони здоров’я спеціалізованої медичної допомоги.

Критерії досягнення:

зниження рівня госпіталізації пацієнтів з артеріальною гіпертензією на 10 % (показник характеризує ефективність заходів на первинному рівні надання медичної допомоги);

збільшення кількості пацієнтів, що отримали стентування при гострому інфаркті міокарда із елевацією сегмента ST на 10 %;

забезпечити надання спеціалізованої вторинної медичної допомоги населенню району за Програмою медичних гарантій;

надання пріоритетних медичних послуг інструментальних досліджень для ранньої діагностики найбільш поширених онкологічних захворювань;

покращення матеріально-технічного оснащення медичних закладів вторинного рівня надання медичних послуг;

підвищення рівня якості та об’єму надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги;

забезпечення надання послуг з медичної реабілітації пацієнтам в гострому періоді захворювання.

Джерела фінансування: державний бюджет, обласний та місцеві бюджети, інші джерела фінансування, які не суперечать чинному законодавству.


5.3. Підтримка сім’ї, дітей та молоді


Головна мета: зміцнення соціального статусу молоді в структурах суспільства, які оновлюються або кардинально змінюються, посилення правової, економічної й соціальної захищеності молодого покоління.

Основні заходи та завдання:

активізація співпраці й комунікацій з молодіжними активістами й молодіжними громадськими об’єднаннями; проведення спільних навчань та надання роз’яснень молоді щодо процедури оформлення і подання документів на проведення заходів за рахунок коштів місцевого бюджету;

залучення більшості молоді, яка проживає на території регіону, до заходів у молодіжній сфері;


41

Продовження додатка 1


сприяння розвитку доступної молодіжної інфраструктури, а саме мережі локальних молодіжних центрів у різних населених пунктах району для навчання, самореалізації й змістовного дозвілля молоді.

Критерії досягнення: проведення тренінгів та семінарів для молоді району; соціальних послуг з навчання, духовного й фізичного розвитку, охорони здоров’я, професійної підготовки й працевлаштування; залучення молодих громадян до особистої участі у формуванні й реалізації програм, що стосуються молоді, суспільства та держави

Джерела фінансування: районний бюджет, бюджети ОТГ та інші джерела фінансування, які не суперечать чинному законодавству.

 

5.4. Захист прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування

 

Головна мета: охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновленням та сімейними формами виховання: опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, створення патронатних сімей.

Завдання та заходи:

сприяння всиновленню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштування дітей під опіку (піклування), до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;

з метою вчасного виявлення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, проведення профілактичних рейдових заходів;

влаштування до сімей патронатного вихователя дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до форми, наближеної до сімейної, а саме до малих групових будинків;

організація заходів до Дня захисту дітей, Дня усиновлення з метою підтримки та розвитку національного усиновлення, сімейних форм виховання;

за необхідності здійснювати заходи з повернення на територію України, у разі примусового переміщення дитини на тимчасово окуповану територію України або у разі депортації на територію держави-агресора чи іншої країни;

представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності;

координація діяльності стосовно захисту прав дітей, зокрема дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів в умовах воєнного стану;

популяризація сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;


42

Продовження додатка 1


здійснення контролю за умовами утримання дітей з прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу які тимчасово виїхали за кордон у зв’язку із введенням в Україні воєнного стану.

Критерії досягнення: збільшення у сімейних формах виховання на 5,0 %, чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та на 4,0 % у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях. Планується збільшити на 2 % створення патронатних сімей.

Джерела фінансування: районний бюджет, бюджети територіальних громад району та інші джерела фінансування, які не суперечать чинному законодавству.

 

5.5. Культура

 

Головна мета: збереження та розвиток культурного потенціалу району, поліпшення обслуговування населення, просування культурних можливостей в межах країни та за кордоном.

Основні завдання:

участь в обласних фестивалях, конкурсах, різних тематичних заходах з метою збереження традицій українського народу, розвитку культур національних меншин, підтримка районних народних колективів та ансамблів.

проведення мистецьких заходів: концертів, фестивалів, виставок, творчих конкурсів для взаємозбагачення національних культур;

святкування державних свят, ювілейних та пам’ятних дат, основних культурно-масових заходів;

популяризація елементів нематеріальної культурної спадщини;

підтримка та популяризація традиційних народних промислів і мистецьких творчих доробків;

проведення інвентаризації та збереження об’єктів культурної спадщини на території району;

проведення капітальних ремонтів у закладах культури району;

оновлення бібліотечного фонду, комп’ютерної техніки в бібліотеках району;

запровадження нових комп’ютерних інформаційних технологій та проведення в бібліотеках різноманітних пізнавальних, комунікаційних, інформативних та інших заходів задля заохочення населення району у власному, особистому культурному розвитку;

у разі фінансування з обласного та місцевих бюджетів є необхідність:

оновлення матеріальної бази закладів культури: придбання сучасних музичних інструментів та звукової апаратури, пошитих костюмів для творчих колективів закладів культури району.

 

 

43

Продовження додатка 1

 

Критерії досягнення: створення сучасного позитивного іміджу закладів культури району.

Джерела фінансування: районний бюджет, бюджети ОТГ та інші джерела фінансування, які не суперечать чинному законодавству.


5.6. Фізичне виховання та спорт

 

 Головна мета: створення умов для занять фізичною культурою і спортом населення району, вдалі виступи спортсменів на обласних змаганнях, підвищення результатів спорту вищих досягнень.

Основні завдання:

збільшення чисельності населення, яке займається всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної направленості;

залучення широких верств населення до систематичних занять фізичною культурою та масовим спортом за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення;

збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріально-спортивної бази за місцем проживання та ефективне її використання;

визначення та задоволення регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, підвищення професійного рівня роботи фахівців фізичного виховання;

популяризація здорового способу життя та фізичної реабілітації;

максимальна реалізація здібностей обдарованої молоді, у тому числі й молоді з обмеженими фізичними можливостями, у дитячо-юнацькому спорті;

проведення районних спортивно-масових змагань і забезпечення підготовки та гідного виступу спортсменів району на обласних та Всеукраїнських змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту;

забезпечення діяльності районного осередку громадської організації Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос».

встановлення дитячих ігрових та спортивних майданчиків.

Критерії досягнення: збереження та розвиток спортивної інфраструктури, особливо у сільській місцевості; збільшення чисельності населення, яке охоплено всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

 Джерела фінансування: районний бюджет, бюджети ОТГ та інші джерела фінансування, які не суперечать чинному законодавству.


5.7. Захист прав і свобод громадян, 

забезпечення законності та правопорядку

 

 Головна мета: протидія злочинності та усунення причин і умов, що спричинили вчинення протиправних дій, поліпшення криміногенної та оздоровлення соціально-економічної ситуації в районі.

44

Продовження додатка 1

 

Завдання та заходи:

удосконалення системи оперативного реагування на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення;

залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

організація забезпечення профілактики правопорушень;

запобігання порушенням громадського порядку й ослаблення дії криміногенних факторів;

удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації ДТП;

підвищення рівня дорожньої дисципліни;

провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність;

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності оперативно-розшукових заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень.

Критерії досягнення:

профілактика правопорушень;

запобігання порушенням громадського порядку та ослаблення дії криміногенних факторів;

екстрене (оперативне) реагування на факти порушень громадського порядку;

формування у населення району схильності до правосвідомого життя;

удосконалення інформаційно-технічних засобів для повідомлення про порушення громадського порядку та скоєння злочинів.

 Джерела фінансування: кошти районного бюджету, інші не заборонені чинним законодавством.
Начальник відділу економіки

та агропромислового розвитку

райдержадміністрації Наталія ПОЛІШКО


Додаток 2

до розпорядження начальника районної військової адміністрації

23.11.2022 № Р-161/22Основні показники 

соціально-економічного та культурного розвитку 

Камянського району на 2023 рік 

 

Показники

Одиниця виміру

Прогноз

2023I. Промисловість
у тому числі:
Обсяг реалізованої промислової продукції у діючих цінах – усього

млн. грн

62626,6


Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

млн. грн

1242,1


Виробництво коксу

млн. грн

8089,1


Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції,

млн. грн

1190,2Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

млн. грн

11082,0


Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів

млн. грн

29789,0Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

млн. грн

779,0Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

млн. грн

4022,5Добувна промисловість та розроблення кар’єрів

млн. грн

5258,5


Переробна промисловість

млн. грн

1 174,2


II. Сільське господарство
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у цінах 2010 року, усього

млн. грн

34 496,4


Виробництво основних видів сільськогосподарської продукції
Зернові культур та зернобобові

тис. тонн

603,78


у тому числі:


 


Пшениця (озима/яра)

тис. тонн

230,0


Ячмінь (озимий/ярий)

тис. тонн

135,0


Горох

тис. тонн

4,3


Жито

тис. тонн

1,1


Овес

тис. тонн

0,6


Кукурудза (у заліковій вазі)

тис. тонн

230,0


Гречка

тис. тонн

0,28


Просо

тис. тонн


1,75


Сорго

тис. тонн

0,75


Культури олійні


207,5


у тому числі:
Соняшник

тис. тонн

152,0


Ріпак

тис. тонн

54,0


Соя

тис. тонн

1,5


Виробництво продукції тваринництва


133,3


у тому числі:
Жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій

тис. тонн

105,0


Обсяг виробництва ( валовий надій) молока

тис. тонн

6,3


Кількість одержаних яєць від птиці свійської

млн. штук

22,0


V. Фінансові показники
Надходження податкових та інших обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів

млн. грн

Дані будуть після прийняття бюджетів на 2023 рік територіальни-ми громадами


Доходи місцевих бюджетів

(без трансфертів)


млн. грн


VІ. Показники рівня життя
Фонд оплати праці

млн. грн

1 025914,5


Середньомісячна заробітна плата

грн

14 700


VII. Населення та ринок праці
Чисельність осі, які отримували послуги служби зайнятості у звітному періоді, 

з них:

тис. осіб

14506,383


Мають статус безробітного

тис. осіб

12004,960


Працевлаштовані

тис. осіб

6002,260


Проходили професійне навчання та перенавчання

тис. осіб

630,415


Брали участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру

тис. осіб

255,394


Кількість осіб охоплених профорієнтаційними послугами

тис. осіб

14105,303


Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець періоду)

тис. осіб

3401,670


Кількість осіб по яким надано інформацію щодо запланованого вивільнення

тис. осіб

4,500


Навантаження незайнятого населення на 1 (одне) вільне робоче місце (вакансій)

осіб

12


VIII. Розвиток малого підприємництва
Кількість великих підприємств

од.

67


Кількість малих підприємств

один.

1906,0Чисельність найманих працівників у малому підприємництві

тис. осіб

845,8Питома вага продукції, виробленої малими підприємствами

%

15,7Кількість середніх підприємств на 10 тис.населення

один.

49,6


Чисельність найманих працівників у середньому підприємництві

тис. осіб

708,4Питома вага продукції, виробленої середніми підприємствами

%

39,8Чисельність підприємців-фізичних осіб

тис. осіб

15 372,0


 

 

Начальник відділу економіки

та агропромислового розвитку

райдержадміністрації Наталія ПОЛІШКО

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux